صفحه اصلی » اعضاء انجمن » بهاردشت گرگان

استفاده از این کودها باعث افزایش پی اچ خاک و افزایش قابلیت جذب عناصر پرمصرف وکم مصرف مواد آلی و معدنی خاک  مقاومت گیاه نسبت به عوامل بیماری زاو تسهیل گسترش ریشه و نگهداری رطوبت خاک و درنتیجه کاهش دفعات ابیاری  میشود.

مدیرعامل :جناب آقای مهندس بابائی فرد

شماره تماس :32681266-017و شماره تلفن همراه09111713840

آدرس کارخانه:استان گلستان شهرستان آق قلا