95/8/10درخواست همکاری با اعضای انجمن صنفی

کلیه خدمات شرکت درنمایشگاه بین الملی بصورت پنج زبانه  و تخفیف ارائه خدمات  میباشد جهت هرگونه پرسش با دفتر انجمن  و یا شرکت زودل  اقای مهندس  درخشان  به  شماره   8-88704677تماس حاصل نمایند