کیاسم کارمانیا

تولیدکننده کودها و آفت کشهای ارگانیک

مدیرعامل : جناب آقای مهندس علیزاده

تلفن تماس :09131930974

آدرس کارخانه : رفسنجان - خ شهید مطهری