صفحه اصلی » اخبار و اطلاعیه‌ها » 94/8/6اطلاعیه فوری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

معرفی نامه معتبر و ارائه فیش واریزی بمبلغ 500000ریال دروجه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بشماره حساب 2163978018004نزذبانک کشاورزی شعبه گاندی کد1150بادرس تهران خ گاندی کوچه چهارم پلاک 1 طبقه نهم دفتر کمیسیون معاملات مراجعه نماینئ.آخرین ملت ارائه پیشنهادات تاپایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 94/9/2میباشد .بازگشائی پاکات پیشنهادی روز سه شنبه مورخ 94/9/3ساعت 14درآدرس فوق الذکر میباشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره  تلفن 02184831156تماس حاصل نمایند.