94/9/1 اطلاعیه مناقصه خرید کود آلی

جدید از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و همچنین سایت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعلام میگردد.