صفحه اصلی » اعضاء انجمن » پیوند کشت زرند

ارگانیک گوگرد شامل:

-افزایش قابل توجه عملکرد و کیفیت محصولات 

-افزایش میزان مواد کودآلی خاک 

-کاهش مصرف آب و اصلاح اراضی شور وقلیائی

تامین تمامی عناصر ریزمغذی مورد نیازگیاه و آزادسازی عناصرمیکرو وماکرو موجود در اراضی ضمن کاهش PHموجود درخاک

مدیرعامل جناب آقای مهندس ضرغام پور- شماره موبایل 09122755567,آقای مهندس ضرغام و09107585992آقای مهندس امین الرعایا

تلفن تماس 33970457و33970472تلفاکس