94/11/24 نمایشگاه استان یزد

بدینوسیله از شرکت هائی که مایل بحضور در نمایشگاه مربوطه میباشند خواهشمند است نسبت به ارائه درخواست به دفتر انجمن بادرس ایمیل iapobp@yahoo.com و یا فاکس 22913538داخلی 4 اقدام نمایند

فرم ثبت نام تصویر زیر میباشد