94/11/24اطلاعیه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک وزیست فناوری

اهداف برگزاری اجلاس بشرح زیرمیباشد:

1- شناساندن ابعاد ملی وجهانی اقتصاد زیستی

2- ایجادفضای ملی و شروع موتورمتحرکه ای اقتصاد زیستی و اقتصاد سبز

3-توسعه برنامه های کلان وراهبردی در وزارتخانه ها ونهاده های حاکمیتی وتصمیم سازان  عرصه علم واقتصادکشور

4- توسعه وبهبود فضای کسب وکار درحوزه زیستی وایجاد فضای اشتغال متخصصان علوم زیستی

5- توسعه بازار فناوری زیستی کشورز برای حضور سرمایه گذاران دراین حوزه

6- ایجاد حلقه واسط میان تولیدات زیست فناوری و تبدیل آنها بمحصول تجاری شده

7- تبیین روشهای سازمان دهی فرایند تجاری سازی محصولات زیستی که امکان تبدیل به فناوری کامل را دارند

8- ایجاد ارتباط بین سازمان های دولتی - سازمان های خصوصی - شرکتهای سرمایه گذاری - فناوران حوزه زیستی

9- ایجاد علاقه مندی وانگیزه  درقشرجوان داری پتانسیل علمی جهت ورود به عرصه تجاری سازی فناوری

10- تبیین وترسیم مسیر روشن حوزه علوم زیستی و زیست فناوری جهت ترغیب دانش آموزان که سرمایه گذاران اینده هستند

 از علاقمندان دعوت میگردد  برای اطلاعات بیشتر به سایت www..iranbioeconomy.irمراجعه نمایند و یا با دفتر انجمن تماس حاصل نمایند