94/12/10کنگره چهره های نام آشنای کشاورزی ودامپروری

که دارای تقدیرنامه در  زمینه های  تولیدفرآورده های آلی و زیستی  وکشاورزری  بوده اند وتمایل بحضور در کنگره مربوطه را دارند درخواست میشو د با شماره تلفن 31610و31611-051تماس حاصل  نمایند