صفحه اصلی » اخبار و اطلاعیه‌ها » 95/2/27اطلاعیه انجمن صنفی

95/2/27اطلاعیه انجمن صنفی


95/2/27اطلاعیه انجمن صنفی

مدارک و ارائه نمونه کودی به دفتر ثبت موادی کودی جهت ارسال به آزمایشگاه و طی مراحل مجوز مربوطه اقدام نمایند .بدیهی است دفتر انجمن آماده همکاری و پاسخگوئی  میباشد.