اندیشمندان خدمات آزاد

تولیدکننده کودهای آلی و زیستی

بهیود راندمان آبیاری وافزایش رشد ریشه جهت کلیه گیاهان و باغات و مزارع کشاورزی و گلخانه ها ومحصولات زراعی میباشد.

مدیرعامل  : جناب آقای مهندس بهنام طاهری فرد

رئیس هیات مدیره : جناب آقای مهندس ابراهیم محبی

شماره تماس موبایل : 09126544147و09125100492

شماره تماس دفترمرکزی :88971587و44007374-021

آدرس کارخانه : ملارد جاده صفا دشت 

آدرس دفتر مرکزی: خیابان آیت اله کاشانی - بوستان دو کوچه حبیب اله زاده پلاک 8واحد2