کود پوش صحرا

بیشتر محصولات کشاورزی  نموده است .

فرآورده ها:

کود های ارگومیکس و مینور و ازته که از فرآورده های تولیدی کودهای آلی میباشند

مدیریت شرکت : آقای دکتر شیخ بشماره تماس 09111774719

مدیر بازرکانی : آقای مهندس نعمتی به شماره تماس 09113788424

شماره تماس دفتر مرکزی :01732126797تلفاکس

آدرس کارخانه : استان گلستان آق قلا - شهرک صنعتی آق قلا

آدرس دفتر مرکزی : گرگان - خ عدالت 84پلاک 8