ریشه گستر ویرا

تولیدکننده کود های زیستی و باکتری وآمینواسیدها

شامل : انواع کودهای بیولوژیک وزیستی - محرک رشد گیاه و کودهای کامل ماکرو -ریز مغزی ها - زیستی فسفاته و ریزی مغزی ( مایع ) و انواع آفت کشهای بیولوژیک میباشد . لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر شرکت و واحد بازرگانی تماس حاصل فرمایند

مدیریت : جناب آقای دکتر صداقتی بشماره تماس 09133913913

مدیر بازرگانی : 09136512785

آدرس دفتر و کارخانه : رفسنجان - میدان 22بهمن  دانشگاه ولیعصر - مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه

کارخانه : منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان