صفحه اصلی » اعضای هیئت مدیره و دبیرانجمن

اعضای هیئت مدیره :

1- جناب آقای مهندس  محمد حسین محمدی رئیس انجمن

2- جناب آقای دکترمهدی نورابادی عضوهیئت مدیره و نایب رئیس

3- جناب آقای دکتر محمدکاظم ملبوبی عضو هیات مدیره و خزانه دار

4- جناب آقای مهندس محمدباقرگلستان  عضو هیئت مدیره 

5- جناب آقای  مهندس مهندس قاسم چهارراهی عضو هیات مدیره

6- جناب آقای مهندس رضا اصغر زاده عضو علی البدل هیات مدیره

7-خانم مرجان دوست محمدیانی دبیرانجمن

بازرسان :

- جناب آقای مهندس محمدجواد اوستا- بازرس اصلی 

- جناب آقای مهندس عباس کسائیان - بازرس علی البدل

مسئول سایت :

 خانم دوست محمدیانی