صفحه اصلی » اعضای هیئت مدیره و دبیرانجمن

اعضای هیئت مدیره :

1- جناب آقای مهندس  محمد حسین محمدی رئیس انجمن

2- جناب آقای مهندس  باقر ولائی عضو هیئت مدیره و نایب رئیس

3- جناب آقای مهندس سیامک علیزاده عضو هیات مدیره و دبیرانجمن

4- جناب آقای دکترمحمد کاظم ملبوبی عضو هیئت مدیره و خزانه دار

5- جناب آقای  مهندس محمدباقر گلستان عضو هیئت مدیره

بازرسان :

- جناب آقای مهندس کسائیان - بازرس اصلی 

- جناب آقای مهندس برجسته - بازرس علی البدل

مسئول امور اداری و سایت :

 خانم دوست محمدیانی