تولیدی بازرگانی برگ سبز خودکفا

تولیدکننده کودهای آلی

همچنین این شرکت موفق با اخذ ایزو9001وایزو 10002وایزو14001 گردیده اندو بدلیل همجواری و هم مرز بودن با کشور ترکیه اقدام به صادرات کودهای آلی  و واردات انواع کود گلخانه  نموده است 

محصولات :

1- انواع کودهای NPK بصورت پودری و مایع

2- هیومیک اسید

مدیرعامل :جناب آقای مهندس احمدی بشماره تماس 09120338034

مدیر داخلی :خانم مهندس خاقان بشماره تماس 09120588753

آدرس:

ایران - اورمیه - شهرک صنعتی فاز دو خیابان صنعتگران خیابان 4 خیابان 6 انتهای خیابان 13