صفحه اصلی » اخبار و اطلاعیه‌ها » همایش ملی مدیریت خاک وآب درتولیدگندم

دراین همایش کلیه موضوعات اعم ازتوان تولید اراضی - چالشهای منابع آب - حاصلخیزی خاک وکودهای زیستی - کشاورزی حفاظتی ، مسائل زیست محیطی و اقتصادی و اجتماعی وفناوری های جدیدتوسط متخصصین ذیربط مورد نقد وبررسی قرارگرفته ونتایج مقرر گردید در قالب قطعنامه برای اجرائی شدن به مسئولین کشور ارائه خواهد شد