اطلاعیه درخصوص گواهی تطبیق محتوا با برچسب

دراین صفحه در قسمت گواهی تطبیق محتوا با برچسب گواهینامه های صادره را جهت کلیه شرکت ها ملاحظه نمایند ضمن اینکه از طریق شماره تلفن 6203502الی5داخلی 1090آقای دکتر داودی جهت پیگیری پرونده هائی که نزد ایشان برای بررسی و صدور گواهی میباشد  میتوانند پیگیری نمایند