بهینه سازان خاک

تولیدکننده انواع کود آلی وکودکامل ماکرو

کود    ماکروالمنت - کود سوپر فسفات ساده - کود آلی فسفاته- گوگرد دار

نتایج اثربخشی فرآورده ها:

-تولید این کود ها باعث افزایش عملکردو برداشت محصول 

- افزایش مقاومت درختان در برابر سرما زدگی

- کمک به افزایش جذب عناصر از خاک

- افزایش کیفیت و مواد الی خاک

تلفن تماس شماره 35566408و35566350-041

شماره موبایل :09121373872