صفحه اصلی » اخبار و اطلاعیه‌ها » شیوه نامه ثبت مواد کودی

شیوه نامه ثبت مواد کودی


شیوه نامه ثبت مواد کودی

وبرچسب گذاری مواد کودی و نمونه برداری از مواد کودی و درنهایت ضوابط صدور پروانه مسئول فنی میباشد.

دراین شیوه نامه باتوجه به اینکه سلامت خاک و بهسازی آن جهت بهبود رشدگیاهان و اینکه چگونه انواع بسترهای کشت نقش مهمی را در افزایش کارآئی تولید محصولات کشاورزی و سلامت جامعه ایفا مینمایند بحث و بررسی نموده  و راهکارهای مناسب برای  این امر نیز ارائه گردیده است.

دراین ویژه نامه تاکید براین امر شده که بایستی کلیه تولیدکنندگان بمنظور ساماندهی کودهای ارگانیک و شمیایئی  بایستی براساس آئین نامه موسسه خاک وآب  اقدام به تولیدکودها ی زیستی و آلی و شیمیائی نمایند.

توجه کلیه تولیدکنندگان کود را بفصل چهارم این شیوه نامه که در باره مواد کودی آلی  و بررسی کیفیت مواد کودی آلی  شامل شاخص اولیه - اختصاصی و عمومی  جلب میماید

برای کسب اطلاعات بیشتر  وچگونگی تهیه  این شیوه نامه به سایت موسسه تحقیقات خاک وآب وزارت جهاد کشاورزی مراجعه نمایند

تلفن های تماس موسسه تحقیقات خاک و آب 5-6203502-0263