آخرین جلسه انجمن در سال 1393

ابتدا آقای مهندس حسن پور از  شرکت زرخاک شمال  و یکی ازمدیران اعضای انجمن  در باره موضوعات : 1- ایجاد دفتر انجمن 2- شناسائی اعضای فعال انجمن 3-تعیین قیمت تولیدی محصولات اعضا با توجه به درجه کیفیت و توزیع محصولات تولیدی اعضا در سطح کشورو غیره سخنرانی نمودند

در مرحله دوم آقای مهندس علیزاده ضمن پاسخگوئی به سوالات  آقای مهندس حسن پور وشرائط فعلی کشور در خصوص کودهای آلی و زیستی و مشکلات و راهکارهای مناسب صحبت نمودند .در مرحله بعد آقای مهندس علیزاده کلیه فعالیت ها و شرکت در جلساتی  و غیره را باطلاع اعضا رسانیدندو همچنین فرمودند شورای راهبردی کود وزارت جهاد کشاورزی نیز طی نامه ای به معاون رئیس جمهور درخواست اعتبار جهت تامین نیترات پتاسیم  را نموده است و نهایتا "مقرر گردید جلسه ای با آقای دکتر کشاورز معاون وزیر در امور زراعت  در جهت بهبود شرائط اعضای انجمن در زمینه کودهای آلی و زیستی و دیگر مسائل  داشته باشند.

در زمینه اخذ معافیت  مالیاتی و کاهش مالیات ها جهت اعضای انجمن   از مشاورین مالیاتی اقایان مهندس حیدری و صالحی دعوت بعمل آمد و مقرر گردید شرکت مربوطه اطلاعات کاملتر را ارسال  و درجلسات بعدی انجمن در این خصوص اتخاذ تصمیم گردد.

در خاتمه  مقرر گردید برنامه تلویزیونی نیز برای معرفی بیشتر کودهای آلی و زیستی کشاورزی مطالعه و تصمیم گیری شود. درخصوص عضویت شرکت های جدید  درخواست ها و مدارکشان نیز  بررسی و اتخاذ تصمیم گردید.