94/1/17صورتجلسه چهاردهم جلسه شورای راهبردی کود

ونحوه قیمت گذاری و سایر مسائل کودی بشرح ذیل اقدام گردید.