صفحه اصلی » درباره انجمن » اسامی و طبقه بندی کودهای آلی و زیستی

اسامی و طبقه بندی کودهای آلی و زیستی :

1-الف. تعریف کودهای آلی :

به محصولات تهیه شده ازمواد اولیه طبیعی، پسماند خانگی،فضولات دامی و مرغی، ضایعات زراعی و باغی میوه های پوسیده که فاقد هرگونه مواد شیمیایی باشند، کود آلی اطلاق می گردد.

محصولاتی همچون پیت، خاک اره، خاکستر چوب، عصاره علف های دریایی، فرآورده های جانبی صنایع فرآوری و تبدیلی، کود حاصل از کرم های خاکی، کود سبز، کود طویله، فضولات مرغان دریایی، هرنوع کود آلی مخلوط و ممزوج، پودر خون و امثالهم، جزو گروههای ذیل به حساب می آیند.

2- الف. گروه بندی کود های آلی :

کمپوست حاصل از پسماند خانگی (مواد آلی – تر –زباله های شهری و روستائی)،

کود آلی حاصل از فضولات دامی و حیوانات مزرعه،

کود آلی حاصل از فضولات مرغی و ماکیان،

کود آلی از پسماند زراعی و باغی، ضایعات کشت و صنعت ها و مجتمع های صنایع تبدیلی کشاورزی و غذائی،

کود آلی حاصل از لجن انهار و تالابها (غیرملی)، فاضلاب تصفیه شده،

مواد آلی لجن فاضلاب تصفیه شده

کودهای آلی حاوی اسیدهای آمینه، با منشاء بیولوژیکی، مواد تنظیم کننده رشد گیاهی (به غیر از هورمون های گیاهی)،

کود آلی ترکیبی غنی شده، متشکل از تمام و یا قسمتی ازمواد آلی موجود در پسماندها، ضایعات و فضلات مورد اشاره در هفت نوع فوق و به علاوه مکمل های غیر شیمیائی مجاز،

ب- کودهای زیستی(بیولوژیک):

1-ب- تعریف کودهای زیستی:

فرآورده های حاوی تراکم زیاد ازیک یا چندگونه میکروارگانیسم مفید خاکزی برای گیاه همراه با ماده نگهدارنده که در تولید آنها ضوابط و معیارهای فنی رعایت شده باشد، راکود زیستی می نامند. لذا کلیه فرآورده های گروههای ذیل که به منظور تأمین عناصر غذائی ومواد مورد نیاز گیاهان تولید می شوند ودر تحریک مثبت و رشد گیاه موثر می باشند، شامل کودهای زیستی می گردند. ضمن آنکه استفاده از این نوع کودها، حاصلخیزی و باروری خاک را بدون هرگونه آلودگی به دنبال دارد.

2-ب- گروه بندی کودهای زیستی :

باکتری های تثبیت کننده نیتروژن – مواد تلقیحی ریزوبیومی (ازتو باکتر، مایکو باکتر، سودوموناس، آزوسپیریلیوم)، جلبک سب – آبی، آزولا، .......،

میکروارگانیسم (باکتری ها)ی حرکت دهنده فسفر، شتاب دهنده و حل کننده فسفات های نامحلول،

تسریع کنندگان و افزایش دهنده های محرک رشد و مقاومت گیاهی (هیومین ها، فولویک اسیدها، عوامل و فرآورده های غیر شیمائی مجاز، ........)، 

باکتریهای تجزیه کنندگان سلولز، شتاب دهندگان خاک،

مواد تلقیحی حاوی قارچهای مایکولوریزی

ج- عوامل کنترل بیولوژیک :

1-ج- تعریف عوامل کنترل بیولوژیک :

با پیشرفت علوم و اثبات عوارض غیر قابل جبران ناشی ازکابرد نادرست و بی رویه سموم و کودهای شیمیایی درخاک و گیاه، مدیریت مبارزه با آفات به مدیریت تلفیقی تغییر یافته است. ضمن آنکه ضرورت ایجاب می نماید مبارزه با آفات طبیعی (شامل علف های هرز، قارچ های انگلی، حشرات، جانوران، موش صحرائی و ......... جدی عنوان گردیده و اقدامات موثر صورت پذیرد.

بطورکلی عوامل کنترل بیولوژیک، نام عمومی گروهی از فرآورده های غیر شیمیائی است که در صورت استفاده از آنها برای گیاهان، می توانند موجودات مضر (منجمله حشرات، حلزونها، نماتدها، کنه ها، قارچها، علف ها و بطورکلی آفات گیاهی) رااز بین برده و یا اثرات زیانبار آنها را کاهش دهند. این قبیل فرآورده ها که با استفاده از میکروارگانیسم ها، مواد آلی با بنیان بیولوژیکی تهیه می گردند، بیشتراز مواد اولیه موجود درخاک و بطور کلی از طبیعت بدست می آیند، ضمن آنکه در تولید آنها از مواد شیمیائی مجاز نیز می توان استفاده نمود. فرآورده های فوق، علاوه بر شکارگرهای طبیعی (حشرات مفید – حشرات گیاهخوار و ......) می باشند که در چرخه تنوع زیستی فعالیت می نمایند. این نوع فر آورده ها، درزمینه عوامل زیستی حفاظت گیاه معرفی می شوند.

درهمین راستا از گیاهان متنوع می توان در تولید آفت کش ها و قارچ کش های آلی و زیستی مورد نیاز در بخش کشاورزی اقدام نمود. گیاهانی همچون صمغ عربی – فلفل قرمز- سیر – پیاز – تنباکو – زنجبیل – زردچوبه – زیتون تلخ – پونه – نعناع و بید از جمله گیاهان مستعد این موضوع بشمار می روند.

2- ج – گروه بندی عوامل کنترل بیولوژیک :

حشره کشی زیستی،

آفت کش زیستی،

قارچ کش زیستی،

علف کش زیستی،

نماتد کش زیستی،