94/4/11 صورتجلسه پانزدهم شورای راهبردی کود

بشرح ذیل تشکیل وتصمیم گیری گردید