94/5/3اطلاعیه فوری موسسه خاک وآب وزارت جهادکشاورزی

بدیهی است بعد از تاریخ فوق الذکر  اداره تعزیرات  از آبان ماه  سال جاری از فروش محصولات فاقد گواهی تطبیق محتوا با برچسب جلوگیری مینماید . لذا از شرکت هاائی که تاکنون اقدام ننموده اند خواهشمند است هرچه سریعتر نسبت به ارسال  نامه درخواست  تطبیق محتوا با برچسب بدفتر انجمن اقدام نمایند