نهاده های کشاورزی ایران کود

(سهامی خاص)

تاریخچه تاسیس /شکل گیری :

این شرکت (ایران دام سابق ) تولید کننده انواع خاک ، کودهای آلی و بیولوزیک پاستوریزیه در ایران است که در سال 1361 تاسیس گردید .محصولات شرکت ف بهداشتی با کیفیت مطلوب و با توجه به نیاز گیاهان زراعی ، باغی وگلخانه ای در سطح استانداردهای بین المللی مطابق با EPA تولید و عرضه می گردد .

محل وظرفیت کارخانه :

 • استان البرز -اشتهارد –جاده اشتهارد –بعد از پلیس راه ماهدشت 
 • ظرفیت : 000/30 تن در سال 
 • استان خوزستان –شوشتر –جاده کشت و صنعت کارون –جنب مجتمع کشت و صنعت 
 • ظرفیت : 000/150 تن در سال

خلاصه نتایج اثر بخشی فرآورده ها :

 • عناصر غذایی مورد نیاز گیاره را به تدریج ومتناسب با مرحله رشد گیاه آزاد و در اختیار آن قرار می دهد .
 • باعث افزایش رفیت نگهداری رطوبت در خاک می شود 
 • میکروبهای مفید در خاک را افزایش می دهد 
 • باعث افزایش کمیت و کیفیت محصول می گردد .
 • سبب افزایش کمیت و کیفیت محصول می گردد .
 • سبب افزایش قابلیت شخم و شیار وپوکی خاک می گردد . 
 • با دارا بودن ترکیبات هورمونی رشد گیاه را تسریع می نماید .

مجوزها وگواهی ها :

 • سازمان های صنایع و معادن استان های تهران وخوزستان (جواز تاسیس ، پروانه بهره برداری و گواهی فعالیت صنعتی 
 • موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی (عدم آلودگی کود تولیدی با نماتد )
 • شرکت خدمات حمایتی کشاورزی .زارت جهاد کشاورزی (جواز تولید ،عرضه و فروش کود الی غنی سازی شده 
 • موسسه تحقیقات خاک وآب 
 • موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی (عدم آلودگی کود تولیدی با نمایتد ، لارو حشرات وتخم انگل )

تنوع فرآورده های تولیدی :

 • تولید کودهای آلی – زیستی

معرفی فرآورده ها :

 • کود آلی بیولوژیک گلجان –بر پایه حیوانی (جامد )
 • کود آلی بیولوژیک گلجان –بر پایه گیاهی (جامد )
 • کود الی پلت آلی بیولوژیک بر پایه گیاهی و حیوانی (جامد )
 • کود آلی بیولوژیک (جامد )
 • خاک آلی بستر (جامد )

مدیرعامل : جناب آقای مهندس دادپژوه

تلفن های تماس :

02637360060الی62