صفحه اصلی » اعضاء انجمن » زندگی سبز کاسپین

آدرس : تهران خیابان رسالت 

مزایای کودهای تولید شده:

- توسعه ریشه و افزایش محصول

- افزایش راندمان جذب عناصر غذائی

- افزایش مقاومت گیاه در برابر آفات

- افزایش مقاومت گیاه به کم آبی و شوری

- کاهش شوک ناشی از انتقال نشا ونهال

- افزایش قدرت جوانه زنی  بذر

- تغذیه متعادل گیاه

- افزایش تبدیل گل به میوه

- افزایش عمر انبارمانی محصول

- کاهش سال آوری باغات میوه

- جلوگیری از ورس (خوابیدگی ساقه ) درگیاهان خانواده غلات

- افزایش کیفیت وتولید محصول سالم

- کاهش مصرف کودهای شیمیائی