94/10/23هجدهمین جلسه شورای راهبردی کود

سایر مدیران محترم  وزارت جهادکشاورزی - سازمان مرکزی تعاون روستائی  و اقای مهندس علیزاده رئیس انجمن تولیدکنندگان کودهای آلی و زیستی و اقای مهندس تراکمه زاده رئیس  انجمن کودهای شیمیائی بشرح ذیل تشکیل گردید