صفحه اصلی » اخبار و اطلاعیه‌ها » 95/1/28اطلاعیه فوری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

95/1/28اطلاعیه فوری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی


95/1/28اطلاعیه فوری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

تمایل به همکاری با شرکت فوق الذکر را دارند نسبت بارسال مشخصات کودهای مندرج در نامه مزبور تا پایان وقت اداری 95/1/29بدفتر انجمن از طریق ایمیل انجمن اقدام نمایند