94/10/23 نامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

شرکتهای دارای مجوز ساخت از موسسه تحقیقات خاک وآب وزارت جهاد کشاورزی  جهت هماهنگی با دفتر انجمن تماس حاصل نمایند.ضمنا لیست کودها به کلیه شرکت ها بصور ت فاکس و ایمیل ارسال میگردد