صفحه اصلی » اعضاء انجمن » سبز بهار سمیعی

مدیرعامل مهندس سمیعی 091431212973

مدیربازرگانی: مهندس بهزاد سمیعی09131212392

آدرس کارخانه : اصفهان - شهرضاکیلومتر 15جاده پرزان

مزایای استفاده از کودهای آلی شامل:

شامل دو گروه کودهای کشاورزی - نیتروژنی - خاک برگ - کودحاصله از فضولات نوعی ماهی - فضولات مرغداریها 

 دارای عناصر متعددی میباشد و درتمامی شرائط آب و هوائی  و خاک کشورقابل مصرف بوده و با داشتن مقادیرمناسب از عناصر مورد نیاز گیاهان و درختان در کوتاه ترین زمان تاثیر خود را نشان  داده و افزایش عملکرد قابل توجهی در محصولات باغی و زراعی وگلخانه ای را به همراه خواهد داشت .

از آنجائیکه دسترسی به آنالیز خاک در بسیاری از موارد امری ناممکن است (بعلت تغییرات نقطه به نقطه زمین در برخی موارد )این محصول میتواند در ابتدای مصرف تعادل مطلوبی از عناصر مورد نیاز گیاهان ودرختان را در خاک فراهم سازد.

وجود چنین ترکیبی هرگونه کمبود احتمالی در خاک های کشور را مرتفع کرده و بصورت یک کود بی نظیر تمامی احتیاجات گیاهان و درختان را  در باغات و مزارع  تامین مینماید.