94/8/23صورتجلسه هفدهم شورای راهبردی کود

مدیران دفتر صنایع کشاورزی  ودانشگاه تربیت مدرس  و روسای انجمن تولیدکنندگان فرآورده های آلی و زیستی و کودشیمیائی و واردکنندگان کود وسم ایران بشرح ذیل تشکیل گردید