94/10/13اطلاعیه فوری نمایشگاه اصفهان

با دفتر انجمن جهت هماهنگی تماس حاصل نمایند