جلسات شورای راهبردی کود

شرکت درجلسات  شورای راهبردی کود توسط دبیراجرائی انجمن جناب آقای دکتر لازمی زاده ، که این جلسات بطور مستمر هر دو هفته یکبار در معاونت زراعت وزارت جهادکشاورزی  به همراه تعدادی از معاونت ها و واحدهای مرتبط با کود تشکیل میگردد.

این جلسات بمنظور سیاست گذاری و برنامه ریزی کودی کشور و تعیین آئین نامه اجرائی کود کشورمیباشد.معاونت زراعت وزارت متبوع طی نامه شماره 701/14223مورخ 93/9/4این آئین نامه را برای  دفتر انجمن ارسال و مدیریت انجمن نیز طی نامه ای این آئین نامه را به کلیه اعضا انجمن جهت اجرا و بکارگیری در انجام بهتر تولیدات  بصورت فاکس ارسال نمود .