95/4/30 اولین نشست تجاری ایران واروپا

شرکتهای عضو انجمن که متقاضی شرکت دراین دوره میباشند خواهشمنداست جهت کسب اطلاعات بیشتر  با دفتر انجمن  ویا خانم عزیزی بشماره تلفن 09019881963تماس حاصل فرمایند