صفحه اصلی » اخبار و اطلاعیه‌ها » 94/12/1کنفرانس غذای سالم ومحصول ارگانیک

94/12/1کنفرانس غذای سالم ومحصول ارگانیک


94/12/1کنفرانس غذای سالم ومحصول ارگانیک

 نسبت به ارسال درخواست بدفتر کنفرانس مربوطه به شماره تلفن 09215126445خانم صیامی و یا فاکس051360143047اقدام نمایند و یا با دفتر انجمن تماس حاصل نمایند.