صفحه اصلی » درباره انجمن » شکل گیری انجمن صنفی

شکل گیری انجمن صنفی و توان تولید فرآورده ها:

تعدادی ازشرکتهای داخلی تولیدکننده کودهای آلی و زیستی و عوامل کنترل بیولوژیک با عمر فعالیت بیش از سه تا بیست سال، در تاریخ 1389/11/17اقدام به همگرایی درتشکیل "انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده های آلی و زیستی کشاورزی –ودرنهایت  تأسیس انجمن  نموده اند. برگزاری جلسات مشترک با مسئولان وزارت جهادکشاورزی و موسسات تحقیقات خاک وآب کشاورزی و سایرموسسات تابعه و همچنین سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی کشوربه منظور تبیین برنامه ها و ارزیابی تحقیقاتی تابعه وهمچنین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشوربه منظور تبیین برنامه ها و ارزیابی چگونگی امکان همکاری مشترک درراستای برنامه های ترویج کشاورزی ارگانیک و تولید محصولات گواهی شده، از جمله هدف  های انجمن صنفی می باشد.

برگزاری کارگاه های کاربردی اثربخشی فرآورده های آلی و زیستی درکشاورزی ارگانیک و پایدارو تولید محصولات سالم تر درمناطق، تشکیل همایش های ملی و منطقه ای به منظور معرفی برنامه ها با حضورمدیران، کارشناسان کشاورزی و کشاورزان پیشرو نیزاز دیگر برنامه های انجمن بحساب می آید.