94/9/1انتصاب مدیربازرگانی داخلی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

ازخدمات آقای مهنس غضنفری نیز قدردانی گردید.