صفحه اصلی » اخبار و اطلاعیه‌ها » گواهی تطبیق محتوا با برچسب

گواهی تطبیق محتوا با برچسب


گواهی تطبیق محتوا با برچسب

طبق مفاد این تفاهم نامه کلیه شرکتهای عضو انجمن میتوانند  طی نامه ای  به دفتر انجمن درخواست ارائه معرفی نامه بانضمام کلیه مدارک وپروانه بهره برداری اقدام نمایند و مدیریت انجمن نیز طی نامه ای ضمن معرفی شرکت مربوطه به موسسه خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی  و ارسال مدارک  فوق الذکر جهت صدور گواهی تطبیق محتوا با برچسب اقدام مایند.