مدیرعامل آقای مهندس رفعتی تلفن تماس09171471477

آدرس : یاسوج - شهر صنعتی 

محصولات :شامل کودآلی فضولات دامی( غنی شده گرانوله)

روش و مقدار مصرف محصولات تولیدی این کارخانه بستگی به نوع و تعداد درختان و مزارع متغیر میباشد بعنوان مثال برای درختان میوه مثمر  بمقدار پنج  کیلو گرم  برای هر درخت  غیر مثمر سه کیلوگرم در فصل زمستان ترجیجا بهمن ماه استفاده گردد

مزایای استفاده از این کودهاشامل :

-کاهش دفعات آبیاری

- افزایش محصول در سال اول بمقدار 10 الی15 درصد

- جلوگیری از سرما زدگی

-  کاهش تعداد سم پاشی به یک نوبت در سال