99/7/1نامه ستادتوسعه زیست فناوری ریاست جمهوری

بدینوسیله درخواست اعلام نظر صادرکنندگان را داریم جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر انجمن تماس حاصل فرمایند