صفحه اصلی » اخبار و اطلاعیه‌ها » 94/4/1گزارش شرکت درنمایشگاه ملی فنآوریهای آب - خاک ومحیط زیست

94/4/1گزارش شرکت درنمایشگاه ملی فنآوریهای آب - خاک ومحیط زیست


94/4/1گزارش شرکت درنمایشگاه ملی فنآوریهای آب - خاک ومحیط زیست

طبق دستور شفاهی آقای مهندس علیزاده ریاست انجمن با توجه به فرصت اندکی که وجود داشت بصورت تلفنی و شفاها به کلیه شرکت ها اطلاعیه حضور در نمایشگاه فوق الذکر اعلام گردید که در نهایت شرکت های ذیل حضور در نمایشگاه را اعلام نمودند:

شرکت های آلکان - کارا - تلفیق دانه - زیست فناور سبز- خوش زیست جاوید- طبیعت گرا - زرخاک شمال - کود اکتین ممتاز- فتح یاوران قم - بیوران کود - توسعه فرآوری باگاس - گلسنگ کویر یزد- نهاده های کشاورزی ایران- 

در طی برگزاری این نمایشگاه همایش هاو کارگاه های آموزشی گوناگون با حضور اساتید سازمان آب - وزارت جهاد کشاورزی و دیگر ارگان ها در زمینه بررسی مسائل خشکسالی - آب - زمین و خاک برگزار گردید و در پایان همایش ها و کارگاه ها نیز به افراد شرکت کننده لوح تقدیر و شرکت در این همایش ها داده شد.