خوشه پروران زیست فناور(دانش بنیان)

اخذ گواهینامه ثبت مواد کودی برای 80 درصدتولیدات  از موسسه خاک و آب کشور برای محصولات بشرح ذیل اقدام نمود.محصولات تولیدی شامل :

1- نیتروباکتر دایان( محصول تثبیت کننده نیتروژن)

2- فسفو پاورباکتردایان( محصول تجزیه کننده فسفات)

3- سولفوپاورباکتر دایان(اکسیدکننده گوگرد)

4-آمینوپاور دایان (اسیدآمینه تولید طی فرایندبیولوژیک)

5- پتاس وافر دایان (پتاسیم 54درصد- فسفر45درصد)

6- کلسیم وافردایان(کلسیم 19درصد- نیتروژن13درصد)

7- ریز مغزی دایان 1و 2

مدیریت : جناب آقای مهندس اسکوئیان با شماره تماس 09159112085

تیم تحقیقاتی :آقایان مهندس آرمین اسکوئیان - مهندس جعفر نباتی - مهندس آرشین اسکوئیان - مهندس محمود ابراهیمی

آدرس کارخانه :خراسان رضوی شهرک صنعتی کاویان فریمان - فاز یک صنعت 14پلاک 8

آدرس دفتر مرکزی:مشهد- بین وکیل آباد 56-58پلاک 1238

شماره تماس :05135099903و05135022203و051350289فکس