94/10/9نمایشگاه اصفهان

آن  گروه از شرکت هائی که تمایل به شرکت در این نمایشگاه را دارند  جهت هماهنگی با دفتر انجمن 22260229تماس حاصل نمایند