انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده‌های آلی و زیستی کشاورزی

تعدادی ازشرکتهای داخلی تولیدکننده کودهای آلی و زیستی و عوامل کنترل بیولوژیک با عمر فعالیت بیش از سه تا بیست سال، طی سالجاری اقدام به همگرایی درتشکیل "انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده های آلی و زیستی کشاورزی – درحال تأسیس " نموده اند. برگزاری کارگاه های کاربردی اثربخشی فرآورده های آلی و زیستی درکشاورزی ارگانیک و پایدارو تولید محصولات سالم تر درمناطق، تشکیل همایش های ملی و منطقه ای به منظور معرفی برنامه ها با حضورمدیران، کارشناسان کشاورزی و کشاورزان پیشرو نیزاز دیگر برنامه های انجمن بحساب می آید.

درباره انجمن بیشتر بدانید...

اعــضــاء انـــجـــمـــن

اخبار و اطلاعیه‌ها

94/9/18اطلاعیه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

news

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی - وزارت جهادکشاورزی طی نامه ای اعلام نمودند براساس ابلاغ وزیرمحترم جهادکشاورزی ازتاریخ 94/8/21هبچ نوع ماده کودی بدون داشتن شماره ثبت کودی اخذ شده ازموسسه تحقیقات خاک وآب حق تولید و توزیع در کشور را ندارد لذا......


ادامه مطلب

94/9/1انتصاب مدیربازرگانی داخلی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

news

طی حکمی از سوی معاونت بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جناب آقای مهندس خالقی به سمت سرپرست بازرگانی داخلی شرکت فوق الذکر منصوب گردیدند.......


ادامه مطلب

94/9/1 اطلاعیه مناقصه خرید کود آلی

news

براساس نامه ارسالی از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به این انجمن ،باتوجه به تغییرات ضروری در شرائط مناقصه خرید کود توسط آن شرکت محترم برگزاری مناقصه لغومیگردد و برگزاری مناقصه......


ادامه مطلب

94/8/23صورتجلسه هفدهم شورای راهبردی کود

news

هفدهمین جلسه شورای راهبردی کود در تاریخ 98/8/18درمحل سالن جلسات معاونت زراعت وزارت جهادکشاورزی با حضور جناب اقای مهندس شریعتمدارمشاورعالی محترم وزیرجهادکشاورزی و معاونین محترم زراعت وباغبانی و ریاست محترم موسسه تحقیقات خاک وآب ومدیران محترم سازمان مرکزی تعاون روستائی و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و.............


ادامه مطلب

94/8/13اطلاعیه موسسه تحقیقات خاک وآب جهادکشاورزی

news

موسسه تحقیقات خاک واب وزارت جهادکشاورزی طی اطلاعیه ای به کلیه شرکتهای تولیدکننده کودهای آلی و زیستی اعلام نموده براساس آئین نامه ثبت مواد کودی کلیه شرکتها بایستی قبل از تاریخ 94/5/21(همانگونه که در سایت انجمن نیز قبلا اعلام گردیده )نسبت به ارسال تقاضای اقدام می نموده اند ،لذا اولویت بررسی پرونده ها برای شرکت هائی میباشد که قبل از تاریخ 94/5/21درخواست داده اند ......


ادامه مطلب

94/8/6اطلاعیه فوری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

news

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در نظردارد نسبت به خرید کودهای آلی بمقدار 75000تن از تولیدکنندگان داخلی از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نمایند .لذا از متاقضیان دعوت میگردد جهت دریافت اسناد مناقصه از روز شنبه مورخ94/8/9 لغایت پایان وقت اداری روزیکشنبه مورخ 94/8/17(هفت روزکاری) با دردست داشتن........


ادامه مطلب

94/8/6 اطلاعیه موسسه خاک وآب وزارت جهادکشاورزی

news

موسسه خاک واب وزارت کشاورزی اعلام نمود که شرکت های متقاضی پروانه ساخت کود( گواهی تطبیق محتوا با برچسب ) هرچه سریعتر نسبت به تکمیل مدارک پرونده های مربوطه اقدام نمایند......


ادامه مطلب