اکسیردانش آبادیس

تولید کننده کودهای هیومیک اسید- آمینوهیوم- بهسازخاک وهیومی آیرون

با اتکا به کادر فنی مجرب و تحصیل کرده ازبهترین دانشگاه های داخل و خارج از کشوربخش عمده ای از نیازهای کودی داخل و خارج از کشور را تامین نمایدو بامر صادرات نیز بپردازدودراین حین همواره در جهت تحقیق و توسعه کوشیدهتابهترین محصولات را درسه نوع هیومیک اسید مایع و پودری و پرک به بازارهای داخلی و خارجی عرضه نماید و تنها تولیدکننده داخلی هیومیک اسیدپرک میباشد .جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر شرکت تماس حاصل نمایند

مدیرعامل جناب اقای مهندس امیرجشان بشماره تماس 09122179761

مدیراجرائی : آقای مهندس موسوی09122144687

آدرس دفتر: میدان توحید خیابان پرچم پلاک 31 واحد یک

شماره  تلفکس:66565006-021

پست الکترونیکی:info@abadistech.com

نشانی وبگاه الکترونیکی:WWW.abadistesh.com